Gizlilik Politikası / Privacy Policy

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

İş bu metin üyelik sözleşmesi eki niteliğinde olup, sözleşme ile elde edilen Kişisel Verilere ilişkin aydınlatma metnini ve açık rıza beyanını içermektedir. 

KVKK Clarification Text

Clarification Text of the Law on the Protection of Personal Data

This text is in the nature of an annex to the membership agreement and includes the clarification text regarding the Personal Data obtained with the contract and the express consent statement.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca VERİ SORUMLUSU şirketimiz ESTEHAİR SAÇ EKİMİ ESTETİK VE CERRAHİ HİZMT. A.Ş. (her biri “Şirket”), işbu Üyelik Formu / Bilgi Alma Formu sayesinde elde etmiş olduğu, üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel verileri (Ad/Soyad/e-mail/Telefon numarası/Adres) ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.

In accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, our company ESTEHAIR HAIR TRANSPLANTATION EESTHETIC VE SERRAHİ HİZMT. Inc. (each a “Company”), the personal data (Name/Surname/e-mail/Telephone number/Address) of the person who submitted the application request for opening a membership account, obtained through this Membership Form / Information Retrieval Form, in cases permitted by the relevant legislation. as a data controller, classify, process, store, update and transfer to third parties.

Üyelik hesabı / danışan kaydı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, şirketimizce satış ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, faturalandırma yapmak, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin yönetilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriyi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, üyelere özel hizmetlerin oluşturulması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, amaçlarıyla işlenebilir.

Personal data received from the person who submitted the application request for opening a membership account / client registration, controlling sales and supply management by our company, making invoicing, making legal notifications, delivery processes, tracking customer requests and/or complaints, managing business processes, all kinds of products and services. service promotion, advertisement, communication, promotion, marketing, determining usage habits, sending commercial electronic messages, making the customer benefit from products and services, planning the sales and marketing activities of products and services, fulfilling the contractual and legal responsibilities completely and accurately, special for members creation of services, creation of visitor records, correct planning, execution and management of commercial collaborations, management and communication activities and strategies, improvement of services offered on our website and elimination of errors on the site, a can be processed.

Üyelik hesabı / danışan kaydı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler. Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere, aktarılabilir.

Personal data received from the person who submitted the application request for opening a membership account / client registration, to the persons, institutions and/or organizations that are required and/or permitted by the relevant laws and other legislation provisions, to the public legal entities authorized to receive the data, to the shareholders of the Company, employees, domestic/foreign affiliates, domestic/foreign persons, institutions, organizations and/or other third parties with whom it receives service and/or cooperates.

Üyelik hesabı / danışan kaydı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilir.

Personal data belonging to the person who submitted the application request for opening a membership account / client registration, by the Company’s employees, domestic/foreign affiliates, cooperating persons, institutions and/or organizations, official institutions or other third parties, verbally, in writing or electronically. may be collected by fully or partially automated or non-automatic means provided that it is a part of any data recording system.

Üyelik hesabı / danışan kaydı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

The person who submits the application request for opening a membership account / client registration a) to learn whether his personal data is processed, b) to request information about it, if his personal data has been processed, c) to learn the purpose of processing his personal data and whether they are used in accordance with its purpose, d) in the country or to know the third parties to whom their personal data has been transferred abroad, e) to request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing, f) to request the deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions stipulated in the legislation, g) (e) and (f) requesting notification of the transactions made in accordance with subparagraphs, to third parties to whom personal data has been transferred, h) objecting to the emergence of a result against him by analyzing the processed data exclusively through automated systems, and i) in case of loss due to unlawful processing of their personal data, they have the right to demand the compensation of the damage.

Yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepler,  noter kanalı ile Harbiye, Vali Konağı Cd. No 12 / 2, 34367 Şişli/İstanbul adresine iletilmesini takiben en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır. 

Requests for the above-mentioned rights are made through the notary public, Harbiye, Vali Konagi Cd. No 12 / 2, 34367 Şişli/Istanbul address, within 30 days at the latest, it will be concluded free of charge.

 

ÜYENİN AÇIK RIZA BEYANI

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına, kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

MEMBER’S EXPRESS CONSENT STATEMENT

Within the framework of the information given to me above, I declare that I have given all the personal information I have given with my own consent, and that the personal data I have given will be used and recorded by the Company for the above-mentioned purposes and transferred to the country or abroad for these purposes, and that my personal contact information is stored and recorded within the terms of this consent declaration. and third parties, that I have learned all my rights, including my right to request information regarding the processing and protection of personal data, and that I have been informed that I can always exercise my rights in accordance with the Law by applying to the data controller.

Menü
Translate »